Regulamin promocji sklepu internetowego Nicole - Official page Perfumy Nicole, odświeżacze do samochodu Nicole i Hybrydy Vasco

Przejdź do treści
REGULAMIN PROMOCJI "GRATIS DO ZAKUPÓW"  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej próbek produktów o nazwie „Gartis do zakupów”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma AF Commerce Alen Fon, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, NIP: 5262381394, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy towarów powyżej 39,50 zł. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.sklep-nicole.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
 • Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27 sierpnia 2018r. do wyczerpania zapasów promocyjnych.
 • Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów towarów za ponad 39,50 zł.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowy zakup towarów za co najmniej 39,50 zł, aby otrzymać próbki.
 3. Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.
 4. Na czas akcji "Black Friday" w terminie 17.11-26.11.2018r, akcja "Gratis do Zakupów" zostaje wyłączona.
 5. Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie dla klubowiczów Klubu Nicole.
 6. Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.
 7. Gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany są wyczerpane.
 8. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres siedziby firmy: AF Commerce Alen Fon, ul. Klimczaka 1, Warszawa lub na email: klub.nicole.pl@eurokotra.com.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, kopie paragonu, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji, lub emailem zwrotnym, jeżeli reklamacja została dokonana emailem.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep-nicole.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Warszawa, 27.08.2018 r.

Organizator

Wróć do spisu treści